Privacybeleid Meubelnova  https://www.meubelnova.nl
Over ons privacybeleid
Meubelnova geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het
verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Meubelnova. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/12/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.
Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt,
zullen we nooit gebruiken voor een ander doel.
Meubelnova is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag.
Meubelnova behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
Meubelnova houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.
Hosting
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor
Byte. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.
Byte heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Byte is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.
Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. 
Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.
Webhosting Byte
Wij hebben onze webhosting ondergebracht bij Byte, al onze zakelijke e-maildiensten zijn ondergebracht bij Microsoft.
Microsoft verwerkt uw persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. 
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, dit zijn geen persoonsgegevens.
Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
Microsoft is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mailverkeer Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365, zij hebben geen toegang tot ons e-mailverkeer.
Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
Betalingsplatform Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het betalingsplatform genaamd Mollie.
Mollie verwerkt alleen de NAW en Betaling gegevens, zij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 

En behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan gegevens met derden te delen.
Betaalmethode Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna.
Klarna verwerkt uw NAW en betaalgegevens en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren, uitsluitend in het kader daarvan worden uw gegevens gedeeld. 
Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle Klarna’s dienstverleningen.
Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Beoordelingen WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven.
WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen en vragen naar uw toelichting, wij delen uw naam en e-mailadres niet met Webwinkelkeur.
Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Extern versturen PostNL
Als u bij ons een bestelling plaatst en kiest voor de optie "Bezorgen" is het onze taak om het pakket bij u thuis te bezorgen. 
Wij maken voor kleine pakketten die we per post kunnen versturen gebruik van de diensten van PostNL.Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw NAW gegevens met PostNL delen, waarbij uw gegevens alleen gebruikt worden voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
Bezorging door eigen chauffeurs
Als u bij ons een bestelling plaatst is het onze taak om uw pakket bij u thuis te bezorgen. Wij maken
Onze eigen chauffeurs komen het persoonlijk bij u thuis leveren en uw gegevens worden alleen gedeeld voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van derde partijen.
Uw gegevens worden door ons alleen gebruikt voor het aanmaken van uw factuur en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Extern verkoopplatform Bol.com
Wij verkopen enkele producten via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het ( vertrouwelijk ) afhandelen van de bestelling en verzending, hiervoor hebben we passende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen.
Doel van gegevens verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Meubelnova op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens.
In verband met het fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, in dat geval zijn we gedwongen om uw gegevens te delen.
Maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewaren
vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten
grondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.
Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van
uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers
die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar & overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Meubelnova.
Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is, mocht u van mening zijn dat dit wel zo is dan horen wij het graag.
Cookies Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derden partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden ten alle tijden het recht om het privacybeleid te wijzigen, op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Indien er gevolgen zijn voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Meubelnova ( wij hebben helaas geen fysieke winkel of showroom ) 
Strijenstraat 2 5121VN Rijen NL | (085) 782-2882 | info@meubelnova.nl |https://meubelnova.nl


Update cookies preferences